October 1, 2022

[ad_1]

Vi vil gi Torbjørn Lothe i NHO Luftfart honnør for at han i en kronikk på NRK Ytring 8. juli tar til orde for avtaler der arbeidsvilkår ikke skal være en sentral del av flyselskapenes konkurranseforhold.

Norsk Flygerforbund vil være en konstruktiv bidragsyter i et partssamarbeid som beskytter ansattes arbeidsvilkår bedre. En slik prosess må imidlertid gjennomføres uavhengig av en pågående streik.

Norsk Flygerforbund har allerede startet en konstruktiv dialog med NHO Luftfart og Parat om bransjeavtaler i luftfarten kan være en mulig vei å gå for å skape en mer sosial og økonomisk bærekraftig luftfart. Vi støtter NHO Luftfarts initiativ til også å inkludere svenske og danske parter i luftfarten i en videre prosess.

Luftfarten er en av verdens mest gjennomregulerte bransjer når det gjelder tekniske krav og standarder, men dette gjelder ikke i samme grad for ansattes arbeidsvilkår.

Global luftfart har i stadig større grad blitt preget av usunn konkurranse, atypiske selskaps- og ansettelsesmodeller og kreative krumspring fra arbeidsgivere som organiserer seg vekk fra både arbeidsgiveransvar og samfunnsansvar.

Norsk Flygerforbund er positiv til alle tiltak som fremmer en rettferdig og sunn konkurranse. Konkurransen skal ikke gå på bekostning av ansattes lønns- og arbeidsvilkår, true tariffavtaler og et anstendig arbeidsliv. En felles bransjeavtale for luftfarten kan være et bidrag for å sikre dette.

En slik felles avtale kan også være et verktøy for en prosess som styrker partssamarbeidet. Men en eventuell bransjeavtale må ikke kollektivt forringe arbeidstakernes opparbeidede rettigheter.

Ved reguleringer og avtaler er det derfor vesentlig at selskaper som driver seriøst, tilbyr sine ansatte rettferdige vilkår og betingelser og forholder seg til at partssamarbeidet, slik at det ikke blir dårligere stilt.

Lothe foreslår samtidig at pågående streiker bør avsluttes når man gjennomfører en prosess med etablering av bransjeavtale.

Å få på plass en bransjeavtale vil omfatte mange aktører på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og vil komme til å ta tid.

Pågående arbeidskonflikter må derfor følge det vanlige organisasjonsmessige sporet i arbeidslivet. Her vil vi understreke at streik er arbeidstakeres viktigste kampmiddel, og også forsvar, mot eksempelvis sosial dumping.

Parallelt må også politiske myndigheter trappe opp strengere regulering av arbeids- og ansettelsesvilkår i arbeidslivet – og i luftfarten. I Hurdalsplattformen er det lagt et solid grunnlag, og regjeringens varslede storrengjøring i arbeidslivet er i gang. Vi har store forventninger til dette arbeidet.

Det er ikke tvil om at det er flere forhold ved luftfarten som ikke er bærekraftig. Når partssamarbeidet brukes aktivt og fungerer godt vil arbeidsgivere og ansatte sammen kunne finne gode bærekraftige løsninger til det beste for alle parter – og for passasjerene.

Norsk Flygerforbund har lagt ned en betydelig innsats over mange år for å løse arbeidstakeres utfordringer i luftfarten.

Vi er optimistiske, siden både regjeringen og bransjen selv har sett utfordringene.

Vi imøteser derfor et styrket partssamarbeid som har som mål å styrke den skandinaviske arbeidslivsmodellen.

Les kronikken:

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.